سینمای آزادی و آزادگی

سینمای مقاومت چیست و کارکرد امروزی آن چگونه است؟ بسیاری سینمای مقاومت را معادل سینمای دفاع مقدس می‌پندارند درحالی که این گونه نیست و با وجود برخی مشترکات، سینمای مقاومت، متفاوت است.  سینمای دفاع مقدس که شکل بومی سینمای جنگ به شمار می‌رود، یک ژانر محسوب می‌شود در حالی که مقاومت یک گفتمان است که […]